دسته: گزارش عملكرد

گزارش پرونده ازادی ۳۰زندانی

باسلام به استحضار میرساندبرای ازادی ۳۰زندانی مبلغ ۲۰میلیون تومان جمع اوری شد..وپذونده همچنان براازادی زندانیان باز است.تابه مبلغ مورد نظر نزدیک شود. باتشکر

گزارش پرونده کمک برای زنده ماندن مادر جوان

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده زنده ماندن مادر بیمار مبلغ ۲میلیون تومان جمع اوری شد این مادر دعاگوی شمااست وعمل باموفقیت انجام شد. باتشکر

گزارش پرونده دستان زهرای بیماررابگیریم

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده زهرای کوچولو مبلغ ۸۰۰هزارتومان جمع اوری وبه حساب ایشان واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده نگذاریم این مادرنابیناشود

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده جراحی چشم مادربیمار…مبلغ کامل جمع اوری شد واین مادرعمل خودرا باموفقیت انجام داد.حال این مادر بسیار خوب است. باتشکر

گزارش پرونده جان این دختریتیم را نجات دهیم

باسلام به استحظار میرساند برای پروندهدختر یتیم مبلغ ۵میلیون و۵۰۰جمع اوری شد وبه ایشان جهت انجام عمل واریز شد.حال این خانم خوب است وعمل انجام شد. سپاس

گزارش پرونده حال این پدرخوب نیست

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده این پدر بیمار مبلغ ۳میلیون تومان جمع اوری شد وبرحسب وظیفه مابه حساب ایشان پرداخت کردیم اماچون مبلغ پیوند زیاد است عمل فعلا انجام نشده است. باتشکر

گزارش عملکرد درمان مادر بیمار

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده نفس کشیدن مادر بیمار مبلغ ۷میلیون تومان جمع اوری وپرداخت شد حال این مادر خوب ودعاگوی شماعزیزان است. باتشکر

گزارش پرونده درمان دختر مجرد سرطانی

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده دختر سرطانی مبلغ ۵میلیون تومان جمع اوری شد وبرای جهیزیه نیز مبلغ ۲میلیون تومان پرداخت شد. اجرکم عندالله

گزارش پرونده کمک کنیم این پسر ۱۵ساله راه برود

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده پسر ۱۵ساله مبلغ ۱۰میلیون تومان جمع اوری وجهت درمان به حساب ایشان واریز شد.حال این نوجوان خوب است. تشکر

گزارش پرونده دختر ۶ساله

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده درمان دختر ۶ساله..مبلغ ۱میلیون تومان جمع اوری وپرداخت شد. باتشکر