دسته: گزارش عملكرد

گزارش پرونده نگذاریم این مادر بمیرد

باسلام به استحضار میرساندبرای پرونده این مادر مبلغ ۱۰ میلیون تومان واریزشد. برای مورد دوم نیز مبلغ۴ میلیون تومان پرداخت شد. برای مورد سوم نیز ۲میلیون تومان. این ۳خانواده دعاگوی تمامی شماعزیزان بودند. باتشکر

گزارش پرونده جراحی مادر بی سرپرست

باسلام به استحضار میرساندبرای پرونده مادر بی سرپرست مبلغ۱۰ میلیون تومان جمع آوری وپرداخت شد.این مادر به بیمارستان جهت انجام عمل منتقل شد. باتشکر

گزارش پرونده حال این مادر بیمار وخیم است

باسلام به استحضار میرساندبرای درمان مادربیمار مبتلا به سرطان سینه ؛هزینه کامل جراحی پرداخت شد وبرای مورد دوم دختر۳۸ ساله نیز هزینه درمان کامل پرداخت شد. باتشکر

گزارش پرونده این مادرسرطانی به کمک نیاز دارد

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده این مادر ودومورد بعدی..مبلغ ۹میلیون تومن جمع اوری شده..که به بیمار سرطانی ۴میلیون..بیمار دوم ۳میلیون..وبه موردسوم نیز ۲میلیون تومان پرداخت شد. باتشکر

گزارش پرونده نگذاریم این پدر نابیناشود

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده نگذارین این پدر نابینا شود مبلغ ۸۰میلیون جمع اوری شد که عینا به حساب ایشان واریز شد..باتوجه به وضعیت مالیاین بیمار. این مبلغ کامل به ایشان تعلق گرفت.وهفته اینده نیز عمل جراحی ایشان دربیمارستان تهران انجام میگیرد. باتشکر ازتمامی شماخوبان

گزارش پرونده حال این دومادر بیمار خوب نیست

باسلام به استحضار میرساند برای این پرونده ۱۲میلیون جمع اوری شد. که به مورد اول۳میلیون عملش پرداخت شد.به مادر دوم مبلغ ۷میلیون پرداخت.وبه جهیزیه هم مبلغ ۲میلیون پرداخت شد. باتشکر ازهمه ی شماخیرین عزیز

گزارش پرونده دست این پدرومادر بیمار رابگیریم

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده این پدرومادر؛مبلغ ۱۰میلیون جمع اوری..که۵میلیون به پدر؛۳میلیون به مادر؛و۲میلیون به جهیزیه پرداخت شد. باتشکر

گزارش پرونده نگذاریم این مادر بمیرد

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده این مادر مبلغ ۱۳میلیون تومان جمع اوری شد وبه حساب ایشان جهت انجام عمل واریز شد.یک فرد خیر نیز مبلغ۵ میلیون تومان به حساب برای این مادر بیمار واریزکه به ایشان تقدیم کردیم.. این مادر انژیو ویک فنر انجام داد..حالا ایشان خوب است..وامروز ازبیمارستان تهران مرخص شد.این مادر وفرزندانش […]

گزارش پرونده حال پدر بیمار وخیم است

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده این پدر بیمار مبلغ ۱۶میلیون تومان جمع اوری وبه حساب ایشان جهت درمان واریز شد.. اجرکم عندالله

گزارش پرونده دست این ۲کودک رابگیریم

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده ۲کودک ودومورد بعدی..مبلغ ۱۰ میلیون تومان جمع آوری شد.. که ۵میلیون به بیمار سرطانی.۲میلیون جهیزیه.و۳میلیون برای دوکودک بیمار واریز شد. سپاس ازهمگی