دسته: گزارش عملكرد

گزارش پرونده جراحی ریه کودک ۹ساله

باسلام برای پرونده کودک ۹ساله مبلغ ۱۰میلیون جمع اوری وبه حساب ایشان برای درمان واریز شد باتشکر

گزارش پرونده دست این پدر نابینارابگیریم

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده این پدر مبلغ ۱۷میلیون جمع اوری شد وبه حساب ایشان واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده حال این دختر یتیم راخوب کنیم

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده دختر یتیم مبلغ ۶میلیون تومان جمع اوری وبه حساب ایشان جهت درمان واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده این مادرزنده بماند

باسلام برای پرونده این مادر زنده بماند مبلغ ۲ونیم جمع اوری وبه حساب ایشان جهت درمان واریزشد. باتشکر

گزارش پرونده کمک کنیم این مادر جوان راه برود

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده مادر جوان هزینه چندماه دارو واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده نگذاریم این پدر زجرکشیده بمیرد

باسلام به استحظار میرساندبرای پدر زجر کشیده مبلغ ۳میلیون تومان جمع اوری وبه حساب ایشان واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده نگذاریم این ۲کودک یتیم شوند

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده نگذاریم این دوکودک یتیم شوند مبلغ ۶میلیون تومان جمع اوری وپرداخت شد. باتشکر

گزارش پرونده این مادر تنهادرمان شود

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده مادر تنهای بیمار مبلغ ۱میلیون و۷۰۰هزارتومان جمع اوری وبه حساب ایشان واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده این پسر جوان یتیم درمان شود

باسلام برای پرونده پسر جوان یتیم مبلغ ۱۰میلیون تومان جمع اوری سد واین پسر باموفقیت عمل خود را انجام داد. باتشکر

گزارش پرونده درمان پدر بیمار

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده پدر بیمار مبلغ ۱۴میلیون تومان جمع اوری شد وبه حساب ایشان واریز شد.حال این پدر خوب است وعمل انجام شد. باتشکر ازشما