دسته: گزارش عملكرد

گزارش پرونده نگذاریم این دختریتیم شود

باسلام به استحضار میرساندبرای پرونده این پدر مبلغ ۳ میلیون و۵۰۰ هزارتومان واریز شد باتشکر

گزارش پرونده جراحی لگن مادر بی سرپرست

باسلام به استحضار میرساند برای جراحی لگن این مادر بی سرپرست مبلغ ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان جمع اوری وبه حساب ایشان جهت انجام اولیه عمل واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده شنوایی رابه این پدر هدیه دهیم

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده این پدر مبلغ ۱میلیون و۵۰۰هزارتومان واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده حال این مادر خوب نیست

باسلام به استحضارمیرساندبرای این مادر بیمارمبلغ ۱ میلیون تومان جهت درمان واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده این کودک ۸ ساله راه برود

باسلام برای پرونده کودک۸ ساله مبلغ ۲ میلیون وبرای مورد دوم نیز مبلغ ۱ میلیون تومان جمع آوری وبه حساب سرپرست خانواده واریز شد باتشکر

گزارش پرونده تامین جهیزیه نوعروس نیازمند

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده این عروس مبلغ جزیی جمع اوری وبه حساب ایشان جهت خرید جهاز واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده درمان خانم ۲۵ ساله

باسلام برای پرونده خانم ۲۵ ساله مبلغ ۵ میلیون تومان جمع آوری وبه حساب ایشان جهت درمان واریز شد باتشکرازهمه ی شما

گزارش پرونده این دختر نیازمند رابه خانه بخت بفرستیم

باسلام به استحضار میرساند برای این عروس مبلغی جمع اوری وبه حساب ایشان جهت خرید جهیزیه واریز شد باتشکر

گزارش پرونده کودک ۱۰ساله راه برود

باسلام به استحضار میرساندبرای پرونده این کودک مبلغ ۱۰میلیون تومان جمع اوری وبه حساب سرپرست خانواده جهت انجام عمل واریز شد سپاس

گزارش پرونده کودک ۱۰ساله

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده کودک ۱۰ساله مبلغ ۱میلیون تومان جمع اوری وبه حساب پدر ایشان جهت درمان واریزشد. باتشکر