دسته: گزارش عملكرد

گزارش پرونده دست این مادر بیمار رابگیریم

باسلام برای این پرونده مادر عزیز مبلغ ۳میلیون تومان جمع اوری شد که به حساب ایشان واریز شد اجرکم عندالله

گزارش پرونده زنده ماندن دختر یتیم

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده دختر یتیم مبلغ ۲۰میلیون تومان جمع اوری وعینا به حساب ایشان واریز شد..حال عمومی ایشان خوب ودعا گوی شماعزیزان است. سپاس

گزارش پرونده نیازمندان کرونایی

باسلام برای پرونده نیازمندان کرونایی مبلغ ۴۰میلیون تومان جمع اوری شد که طی بسته های غذایی بین افراد کرونایی تقسیم شد اجرکم عندالله

گزارش پرونده نگذاریم قلب این مادر ازکار بیفتد

باسلام …برای پرونده دومادر بیمار.مبلغ ۱۶میلیون دومان جمع اوری شد که عینا به حساب هردومادر به طور مساوری نفری ۸میلیون تومان جهت درمان واریز شد. سپاس

گزارش عملکرد نگذاریم این مادر بیماربمیرد

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده مادر سرطانی که شرایط مساعدی نداشت مبلغ ۷۵میلیون جمع اوری شد وعینا به حساب ایشان واریز شد. تشکر ازهمراهی شما

گزارش پرونده کمک کنیم این مادر سرطانی درمان شود

باسلام..به استحضار میرساند برای پرونده مادر سرطانی ۶۱ساله مبلغ ۳میلیون تومان جمع اوری وبه حساب ایشان واریز شد. تشکر ازهمراهی شما

گزارش پرونده این پدر به جراحی نیاز دارد

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده جوان نیازمند که عمل دیسک کمر داشت مبلغ ۱۰میلیون تومان جمع آوری شدوبا این مبلغ عمل انجام شد وحال وی کاملا خوب است. باتشکر

گزارش پرونده حال این مادر وخیم است

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده مادربیمار ۶میلیون ایشان کاملا پرواخت شد وعمل دربیمارستان کرمانشاه انجام شد،حال این مادر خیلی خوب است ودعا گوی شما عزیزان است. باتشکر

گزارش پرونده این دختر رابه خانه بخت بفرستیم

باسلام به استحضار می رساند برای پرونده این دختر نیامند مبلغ ۵ میلیون تومان جمع آوری شد که به حساب ایشان جهت خرید جهیزیه واریز شد.این پرونده همچنان باز است. باتشکر

گزارش پرونده حال این کودک۱۱ساله خوب نیست

باسلام به استحضار میرساندبرای هزینه درمان کودک ۱۱ساله مبلغ ۲۵ میلیون تومان جمع آوری وپرداخت شد. باتشکر