دسته: گزارش عملكرد

گزارش پرونده زنده ماندن مادر جوان

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده زنده ماندن مادر جوان مبلغ ۷میلیون جمع اوری وجهت درمان به حساب ایشان واریز،شد. سپاس

گزارش پرونده جراحی چشم پسرجوان

باسلام به استحضار میرساند برای چشم این پسرجوان مبلغ جمع اوری وبایاری خدا وهمت شماعزیزان این پسر عملش راباموفقیت انجام داد وحالش بسیار خوب است. اجرکم عندالله

گزارش پرونده این مادر زنده بماند

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده مادر زجر کشیده مبلغ ۴میلیون تومان جمع اوری وبه حساب ایشان جهت درمان واریز شد سپاس

گزارش پرونده دختر ۱۷ساله سرطانی

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده دختر ۱۷ساله..مبلغ ۵میلیون تومان جمع اوری ودرمان ایشان باموفقیت انجام شد. باتشکر

گزارش پرونده پدر زجرکشیده سرطانی

باسلام. به استحظار میرساند برای پرونده فوق مبلغ ۷میلیون جهت درمان به حساب ایشان واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده جراحی پسر ۲۸ساله

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده پسر ۲۸ساله مبلغ ۳میلیون تومان جمع اوری وبه حساب ایشان واریز شد یاتشکر

گزارش پرونده نگذاریم این مادر فلج شود

باسلام به استحضار میرساندبرای پرونده فوق به دنبال مبلغ قبلی: مبلغ ۶ میلیون و۵۰۰ هزارتومان نیز جمع آوری وبه حساب ایشان جهت انجام عمل واریز شد باتشکر

گزارش پرونده کمک کنیم حال این مادر بیمار خوب شود

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده مادر بیمار هزینه چندماه دارو جمع اوری وبه حساب ایشان واریزشد باتشکر

گزارش پرونده جراحی چشم مادر وپسر۲۸ ساله

باسلام برای این درمورد بیمار مورد اول ۲ میلیون تومان ومورد دوم ۱ میلیون و۵۰۰ هزار تومان واریز شد باتشکر

گزارش پرونده نگذاریم این پدر زجر بکشد

باسلام به استحضار میرساند برای این پدر زجر کشیده مبلغ ۲میلیون و۵۰۰هزار تومان واریز وجهت مداوا به حساب ایشان واریز شد. باتشکر