دسته: گزارش عملكرد

گزارش پرونده زنده ماندن پسر ۲۴ ساله

باسلام به استحضار میرساندبرای زنده ماندن پسر ۲۴ساله مبلغ۲۰ میلیون تومان جمع آوری وبه حساب ایشان جهت خرید دارو واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده جان این مادربیماررا نجات دهیم

باسلام به استحضار میرساندبرای این مادر بیمار مبلغ۴ میلیون تومان جمع آوری شد که درمان ایشان باموفقیت انجام شد. باتشکر

گزارش عملکرد جراحی چشم مادربیمار

باسلام ،،،به استحضار میرساند برای این پرونده مبلغ۱میلیون و۵۰۰ هزارتومان جمع آوری شد. باتشکر

گزارش پرونده زنده ماندن مادروپسرجوان

باسلام به استحضار میرساندبرای پرونده مادر وپیروان مبلغ۶ میلیون جمع آوری شد که بصورت تساوی بین این دو بیمار تقسیم واریز شد باتشکر

گزارش عملکرد پیوندکلیه جوان۲۸ ساله

باسلام، به استحضار میرساندبرای پرونده این بیمار مبلغ ۱۰میلیون تومان جمع آوری شد وبه حساب ایشان جهت درمان واریز شد سپاس

گزارش پرونده درمان کودک۵ ساله

باسلام به استحضار میرساندبرای این کودک عزیز مبلغ۲میلیون و۵۰۰ هزارتومان جمع آوری شد وبه حساب ایشان جهت درمان واریز شد اجرکم عندالله

گزارش پرونده ازادسازی زندانیان

باسلام به استحضار می ساندبرای پرونده ازادسازی زندانیان مبلغ ۵۰ میلیون تومان پرداخت وبه آغوش گرم خانواده با کمک های شماعزیزان بازگشتند، سپاس

گزارش پرونده کمک برای درمان کودک ۹ساله

باسلام به استحضار میرساندبرای پرونده کودک ۹ساله مبلغ ۲میلیون تومان جمع اوری وبه حساب ایشان جهت درمان واریز شد. باتشکر

گزارش عملکردپیوند کلیه پدرجوان بیمار

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده پدر جوان بیمار مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری شد که عینا به حساب ایشان جهت درمان واریز شد. باتشکر

گزارش عملکردزنده ماندن بیمار سرطانی

باسلام به استحضار میرساند برای پدری که سرطان روده داشت باکمک شما ویک خیر عزیز مبلغ ۱۰میلیون وپانصد هزار تومان جمع اوری وپرداخت شد. وبرای دختر روستایی که جهیزیه نیاز داشت باز به کمک همان خیر وشماعزیزان مبلغ ۲۷میلیون تومان جمع اوری وجهیزیه خریداری شد..این جوان عروسی کرد ودعاگوی شماعزیزان است. باتشکر