کانال استودیو مژده
امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

آرشیو دسته ‘گزارش عملكرد’

۲۹ فروردین ۱۳۹۷

گزارش پرونده درمان فوری سه بیمار سرطانی

با سلام و دعای خیر احتراما به استحضار می رساند به دنبال فرخوان منتشره برای جمع آوری کمک فوری برای درمان سه عضو سرطانی یک خانواده ،به یاری خداو همراهی ومهربانی شما خوبان توانستیم مبلغ ۲۳میلیون وچهارصد هزارتومان جمع آوری نماییم . عین مبلغ طی حواله ای از بانک ملت برای درمان این خانواده در اختیارشان قرار گرفت.

۱۱ فروردین ۱۳۹۷

گزارش دوپرونده پایانی سال

باسلام

احتراما گزارش وضعیت دو پرونده پایانی سال جهت استحضار ارایه می شود:

۱-برای کمک به درمان یک مادر و پسر نیازمند به درمان مبلغ ۴میلیون تومان جمع آوری شد .برای درمان فوری پسر مبلغ ۲میلیون تومان واریز شد . مادر بیمارش هم در پایان تعطیلات تحت درمان قرارخواهد گرفت و این مبلغ صرف هزینه های درمانی ایشان خواهد شد.

۲-بمنظور کمک به درمان یک مادر نیازمند توانستیم مبلغ ۵میلیون تومان جمع آوری کنیم .پس از پایان تعطیلات این مبلغ جهت درمان این دو مادر به حسابشان واریز خواهد شد

۰۴ اسفند ۱۳۹۶

گزارش دو پرونده اخیر

پس از انتشار دو فراخوان کمک در سایت موسسه ،گزارش مبالغ جمع آوری شده جهت استحضار منتشر می شود

برای کمک به یک بیمار نارسایی قلبی مبلغ سه میلیون تومان جمع اوری شد و عینا در حساب ایشان جهت پیگیری درمان واریز گردید

برای کمک به درمان یک پدر بیمار که بدلیل وجود توده در پای چپ او به جراحی نیاز پیدا کرده بود مبلغ ۴تومان جمع آوری شد .این ملبغ به حساب ایشان واریزگردید.

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

گزارش پرونده پدر ام اس

برای کمک به بهبود وضعیت زندگی یک پدر بیمار ام اس مبلغ ۳/۵میلیون تومان جمع آوری که عینا به حسابشان واریز گردید.

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

گزارش درمان کودک فلج

برای درمان یک کودک فلج فراخوانی منتشر شد که توانستیم برای کمک به این کودک مبلغ ۴میلیون تومان تامین کنیم .این کودک به زودی تحت جراحی قرار گرفته وهزینه فوق مستقیما به حساب مرکز درمانی واریز می شود

۰۶ بهمن ۱۳۹۶

گزارش پرونده درمان یک کودک ۶ساله

در راستای درمان یک کودک ۶ساله که به بیماری قلبی مبتلا شد توانستیم مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری کنیم. این ملبغ به صورت ماهیانه صرف هزینه درمان این کودک خواهد شد. پرونده درمان تشکیل و اولین پرداختی نیز به حساب پدر ایشان واریز شد.

۰۶ بهمن ۱۳۹۶

گزارش پرونده پدر نیازند را دریابید

برای تامین کمک هزینه یک پدر نیازمند فراخوانی منتشر شد که در راستای تامین هزینه درمان فک ودهان این پدر مبلغ ۱/۵میلیون تومان جمع آوری و برای درمان این پدر عینا واریز شد

۱۸ دی ۱۳۹۶

گزارش عملکرد پرونده سه بیمارنیازمند

برای تامین کمک هزینه درمان سه بیمار نیازمند مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری شد . برای دو نفر دارای مشکل شنوایی هرکدام مبلغ ۲میلیون تومان جهت خرید سمعک و برای بیمار چشم نیز مبلغ ۲مییلون تومان جهت جراحی واریز شد.

۱۸ دی ۱۳۹۶

گزارش پرونده سه بیمار نیازمند

برای تامین کمک هزینه درمان سه بیمار نیازمند مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری شد . برای دو نفر دارای مشکل شنوایی هرکدام مبلغ ۲میلیون تومان جهت خرید سمعک و برای بیمار چشم نیز مبلغ ۲مییلون تومان جهت جراحی واریز شد.

۱۲ دی ۱۳۹۶

گزارش پرونده کمک به درمان نان آور خانواده

برای کمک به جراحی دست یک جوان سرپرست خانواده توانستیم مبلغ ۴میلیون تومان جمع آوری کنیم که عینا به حساب ایشان واریز شد