- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

این کودک ۶ ساله بایددرمان شود/بسته شد

این پسر بچه شش ساله تنها پسر خانواده است که در بدو تولد بدلیل کوتاهی کادر پزشکی بیمارستان و نرسیدن اکسیژن به مغز دچار فلج مغزی شد.پدر که راننده آژانس است به هر راهی متوسل شد تا شاید بتواند جگر گوشه اش را درمان کند اما نتوانست!

اخیرا به کمک دانشگاه تهران و موسسه رویان قرار است با تزریق سلولهای بنیادین صد بیمار مشابه را درمان کنند که از قضا این پسربچه نیز در میان آنان قرار دارد، درمان قرار است در پنج مرحله انجام شود . مرحله اول وبا پرداخت هزینه توسط دانشگاه ،یکسال پیش آغاز  شده است.

سایر مراحل درمان نیز قرار است از ۲۹تیرماه جاری انجام شود،اما قبل از آغاز درمان بایستی هزینه آن به حساب مرکز واریز شود.متاسفانه تا هزینه واریز نشود،درمان امکانپذیر نیست . خانواده این کودک وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند وامکان تهیه مبلغ ۴۰میلیون تومان برای چهار مرحله بعدی که اتفاقا بایستی هر پنج هفته یکبار انجام شود را ندارند.

لذا با ارایه درخواست به  موسسه ،بصورت فورس ماژور از ما خواسته اند که تاقبل از زمان تغیین شده یعنی بیست روز دیگر بتوانیم این هزینه را جمع آوری کنیم .چرا که از دست رفتن این فرصت برای خانواده جهت درمان تنها پسرشان بسیار دردناک است ! بیایید با کمک هم وقطره قطره سخاوت هایتان دریایی از مهر ومهربانی ساخته وادامه حیات رابرای یک کودک مهیا و پدر ومادری را از نگرانی وتشویش برهانیم.

۱)***: مبلغ جمع آوری شده برای کودک ۶ ساله درفراخوان روز اول، ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان می باشد..به دلیل شرایط حاد این خانواده، پرونده تا زمانی که مبلغ جمع آوری شود بازاست و فراخوان برای این کودک ادامه دارد…

۲)***: در روز دوم فراخوان، مبلغ ۱۳ میلیون و۷۲۰ هزار تومان برای کودک ۶ ساله جمع آوری شد.

(کل مبالغ جمع آوری شده ۳۵ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان می باشد.)

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465