- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

کمک فوری برای درمان کودک ۵ساله/بسته شد

امیر مهدی۵ ساله بیمارجسمی حرکتی مادرزادی است،این خانواده برای اینکه فرزندشان بتواند راه برود وهزینه ی درمانش را فراهم کنندخانه ی خودرا فروخته اند،و اکنون اجاره نشین خانه ای باماهی ۵۰۰هزار تومان هستند.

این کودک۲سال پیش قرنیه چشمش تخلیه شده و به جای آن لنز گذاشته و درحال حاضر انحراف چشم نیز دارد.

امیر مهدی به سختی میتواند چندقدمی راه برود،پدر این کودک بیکار است، برای ادامه ی درمان پسرش باید هر۴ ماه یکبار دارو تهیه کند که هزینه ی آن حدود ۳میلیون تومان می باشد.برای مغزو اعصاب پسرش نیز باید هرماه به پزشک معالج خود درتهران مراجعه کندکه ماهیانه نیز نیاز مبرم به فیزیو تراپی وکار درمانی دارد.

این خانواده برای تکمیل سیر درمانی کودک خود به حمایت شدید هم وطنان نیازمندند.

***— مورد دوم ۳ نوعروس یتیم ونیازمند میباشند که درخانواده بسیار فقیری زندگی میکنند،طبق رسوم درحدتوان باید جهیزیه ای تهیه کنند،به گفته ی این عروسان حدود ۱ سال است که از موعد عقدشان میگذرد وهمچنان ازطرف خانواده ی همسر برای گرفتن عروسی تحت فشار هستند،ونتوانسته اند مشکل خودرا به همسران بگویند. باتوجه به ناتوانی مالی هنوز نتوانسته اند وسیله ای برای حفظ آبرو خود دربرابر خانواده همسر تهیه کنند.لذا این ۳دختر به کمک مالی فوری نیاز دارند.

حال بار دیگر دست دردست هم کمک کنیم که امیر مهدی بتواند مث تمام کودکان راحت راه برود، و نیزبا حداقل کمک جمع آوری شده نگرانی و دغدغه را ازدوش این چندخانواده برداریم وان شاالله این ۳ عروس نیز هرچه زودتر به خانه ی بخت بروند.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱