- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

حال این مادر وخیم است/بسته شد

مادریست ۶۵ ساله ساکن یکی از روستاهای استان ایلام میباشد،۵فرزند دارند،همسرش به دلیل کمردرد شدیدچندسال است که خانه نشین شده است وتوانایی حرکت ندارد،وفقط با کمک مردم واشنایان امرار معاش میکنند.

این مادر حدود ۲سال است که با مشکل شدید قلب مواجه شده است،که تابه امروز به دلیل مشکل مالی به آن توجه زیادی نکرده وفقط درد راتحمل کرده است.اماباتوجه به وضعیت ناراحت کننده ی حال این مادر وتپش قلب شدید و درد قفسه سینه با کمک اقوام سریعا او را به بیمارستان رسانده اند.

دکتربیماری قلبیAS ومشکل داربودن۴رگ قلبش(۲رگ بسته شده )راتشخیص داده است که نیاز فوری به اکوگاردبوگرافی تخصصی وآنژیوگرافی دارد.که هزینه ی آن دربیمارستان تخصصی ۶میلیون تومان است،طبق گفته ی دکترمتخصص،با توجه به وخیم بودن حالش ،شاید این آنژیو نیز جوابگوی حال این مادر نباشد،ونیاز به عمل قلب باز باشد،اما باتوجه به ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن ممکن است عمل باز منجربه مرگ این مادر زجرکشیده شود وبااین شرایط فوری،فقط باید آنژیو انجام شود.

شرایط این مادر خیلی حاد است وبیمارستان دولتی عمل این مادر را انجام نمیدهند.

طبق گفته ی این مادر وخانواده ایشان به هیچ وجه توانایی جمع آوری این مبلغ را ندارند و فقط مجبور است درد را تحمل کند.

باردیگرباکمک شماخوبان همت کنیم و این مادر را ازاین وضعیت نجات دهیم.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465