- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

کمک کنیم این مادر نمیرد/بسته شد

مادریست ۵۰ ساله ساکن روستای دور افتاده ای ازاستان ایلام میباشد.که درکنار همسر ناتوانش و فرزندانش برای خرج زندگی تلاش می کنند.

مدتی است که ازناحیه قلب دچار درد شدید شده است،بامراجعه به بیمارستان دکترمتخصص آنژیو فوری به دلیل بسته شدن ۲رگ قلبش را برایش تجویز کرده ،

که هزینه ی آن ۵ میلیون تومان است.

درحال حاضر این مادر تپش قلب شدید وتنگی نفس دارد وباید فورا در استان کرمانشاه آنژیو شود.

این مادر باتوجه به نیازمند بودن به بیمارستان دولتی مراجعه کرده است اما متاسفانه تا۶ماه آینده نوبت نداشته اند،واما با درنظر گرفتن اینکه حال این مادر اصلا خوب نیست باید سریعا ظرف هفته ی آینده دربیمارستان خصوصی عمل شود.

بار دیگر دست دردست هم کمک کنیم این مادر سلامتی خود را به دست آورد ودرکنار همسر پیر وناتوانش برای فرزندان امیدی باشد.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465