- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

حال این پدر وخیم است/بسته شد

پدریست ۵۴ساله ساکن روستایی از استان ایلام میباشد.۲فرزند دارد،شغلش کشاورزی بود.۲سال است که به دلیل دیسک کمر مدام داروهای مسکن مصرف میکند.

به دلیل وخامت کمر درد و تشدید دیسک کمر(پارگی یک مهره وسیاه شدن ۲مهره دیگر) دکتر متخصص نیاز فوری به عمل را تجویز کرده، که هزینه ی آن ۵ میلیون تومان اعلام شده است.

مدتی است که دیگر توان ندارد روی زمین های دیگران کشاورزی کندودرحال حاضر به دلیل دیسک شدید کمر به سختی میتواند راه برود،وچند ماهی است که براثر فشار کمر به خون ریزی داخلی مبتلا شده است.

به گفته ی این خانواده هرشب از آه و ناله این پدر به سختی شب را به روز میرسانند.باتوجه به بیکاری این پدر و وخیم بودن حالش توان جمع آوری هیچ مبلغی ازاین عمل را ندارند.

باز بار دیگر دست در دست هم کمک کنیم حال این پدر زجرکشیده خوب شود وناراحتی این خانواده کم شود.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465