- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

نگذاریم این مادر نابینا شود/بسته شد

مادر ۳فرزند می باشد که از چند سال پیش به دلیل ضعف بینایی مدام ازعینک استفاده می کند.به دلیل تشدید درد چشم دکتر ازچند ماه پیش جراحی عمل کاتاراکت وقرنیه را برایش تجویز کرده است که متاسفانه هزینه ی آن ۷میلیون تومان است.

همسر ایشان باکشاورزی ناچیز برروی زمین های دیگران امرار معاش میکندتابتواند هزینه ی خورد وخوراک خانواده و هزینه تحصیل فرزندانش را فراهم کند.

این مبلغ برای این خانواده خیلی سنگین است و توان جمع آوری این هزینه را اصلا ندارند.

حال با یاری هم میخواهیم کمک کنیم این مادر به دلیل درد زیادی که تحمل می کندهزینه عمل فراهم شود و برای همیشه نابینا نشود.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465