- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

کمک فوری- نگذاریم این مادر بمیرد/بسته شد

مادریست ۵۸ ساله ساکن استان ایلام ،سرپرست ۵فرزند دختر میباشدکه به خاطر هزینه تحصیل فقط تا اول دبیرستان درس خوانده اند.بنابه گفته ی این خانواده نزدیک ۲ماه است که فقط ناهاروشامشان سوپ است.مگراینکه همسایه ها به عنوان کمک مبلغی یا غذایی برایشان بیاورند.مستاجر یک پارکینگ درحاشیه ی شهر ایلام می باشند.نزدیک ۱۰سال است پدراین خانواده به دلیل مشکل ریه فوت کرده است.و زندگی این خانواده به شدت سخت میگذرد

این مادر دست تنها ازچندین سال پیش به دلیل گرفتگی رگ های قلبش بامراجعه به دکترمدام دارو مصرف میکند.حال این مادر خیلی وخیم است..چندین بار شاهدخراب شدن حالش وبستری شدن او دربیمارستان شده ایم.درحال حاضر نیاز خیلی فوری به جراحی قلب داردکه به دلیل هزینه ی بالا چند ماه از موعد عمل وی میگذرد.هزینه ی عمل این مادر۸ میلیون تومان اعلام شده است.که به دلیل حساس بودن قلب و درصورت دیرانجام دادن این عمل  با توجه به حال ایشان امکان ازدست دادن این مادر خیلی زیاد است.

چشم دختران فقط به خوب شدن حال مادرشان است..به دلیل خراب بودن وضع مالیشان امکان پرداخت این مبلغ را ندارند.

همه باهم کمک کنیم این مادر نمیردودختران وی برای همیشه امید زندگی خودرا از دست ندهند.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465