- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش پرونده رهایی نان آور یک خانواده

باسلام

احتراما به استحضار می رساند پس از انتشار فراخوان رهایی نان آور یک خانواده توانستیم مبلغ ۱۰میلیون و یکصدهزارتومان جمع آوری نماییم .این مبلغ عینا به حساب خانواده محترم جهت پیگیری آزادی این سرپرست خانواده واریز شد.