- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

کمک برای جراحی پدر خانواده ای نیازمند/بسته شد

محمدجواد ۳۸ سال سن دارد . سالهاست با درد شدید در ناحیه پا دست وپنجه نرم می کند . به تازگی پس از انجام آزمایشات پزشکی به وجود یک توده در پای چپش پی برده می شود.

پزشک معالج جراحی فوری را بمنظور پیشگیری از پیشرفت بیماری و کاهش درد ورنج این پدر تجویر نموده است . هزینه جراحی براساس نامه ارسالی پزشک به این موسسه مبلغ دوازده میلیون تومان اعلام شده است .

شغلش کارگر است و به تازگی صاحب یک فرزند شده  است .تحت هیچ شرایط توان تامین هزینه جراحی را ندارند وبادرخواست از موسسه تامین این هزینه را از هموطنان نوع دوست خود در خواست کرده است.

کمک کنیم با تامین هزینه های درمان این پدر ،از دغدغه ها ودرد ورنج هایشان بکاهیم.

شماره حسابها

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

لینک کانال تلگرامی خیریه

https://telegram.me/nvesal