- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

این دو دختر یتیم به جهیزیه نیاز فوری دارند/بسته شد

سه پرونده جهیزیه برای دو دختر یتیم ویک دختر از خانواده ای بسیار محروم دراین موسسه تشکیل شده است ،هر سه مورد از خانواده های آبرومندی هستند و باید سریعا به خانه بخت راهی شوند ،اما وضعیت مالی بسیار ضعیف آنها بنحویست تاکنون نتوانسته اند جهیزیه تامین کنند . هر سه نفر هم زیر فشار شدید خانواده داماد قرار دارند ودر صورت عدم تامین به آبرویشان لطمه وارد می شود. می خواهیم به یاری شما دوستان وهمراهان خوب ،کمک هزینه جهیزیه برای این سه نفر تامین کنیم تا بتوانیم بزودی آنها را وانه خانه بخت نماییم.

مورد اول دختر خانم یتیمی است که بیش از یکسال از تاریخ عقد وی می گذرد ،مادرش هم بشدت بیماراست ویک کلیه اش را ازدست داده است . هزینه دارو درمان مادر از یک سو ونبود امکان تامین جهیزیه  واجاره نشینی به سختی های این خانواده بی سرپرست افزوده است. می خواهمی ظرف هفته آتی جهیزیه این دختر یتیم را برایشان تامین کنیم.

مورد دوم هم دختر ۲۳ ساله ایست که دو سال از عقد او می گذرد ،خانوده داماد به او التیماتوم داده اند که اگر سریعا بساز عروسی را فراهم نکند باید از و جدا شود.او هم گیر جهیزیه است.

مورد سوم دختر نیازمند واز خانواده محروم وآبرومندیست که او هم بیش از یکسال ایت که عقد کرده اما بخاطر نداشتن جهیزیه نمی تواند عروسی کند . او هم از طرف خانواده داماد سخت درفشار است.

“ما همه با هم کمک می کنیم”

شماره حسابها

شماره کارت بانک ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳
شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵
شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰
شماره شباIR310120020000005898771465
لینک کانال تلگرامی خیریه
https://telegram.me/nvesal